Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Riksbyggens samarbetsprojekt som skapar hållbara samhällen

Riksbyggen vill ha ett nära samarbete med aktörer som bidrar till att vi kan skapa goda och hållbara samhällen.

Forskning i framkant

Under åren har Riksbyggen deltagit i och drivit många spännande forskningsprojekt som syftar till att skapa mer hållbara boendemiljöer. Det kan handla om allt från enkla projekt om till exempel energieffektivisering till stora komplexa projekt kring innovativ parkering eller ekosystemtjänster.

Ett urval av projekten:

Positive Footprint Housing®

Att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Det är målet med Positive Footprint Housing®, ett forsknings- och bostadsprojekt som genomförs på Guldheden i Göteborg. I projektet samarbetar Riksbyggen med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborg Energi. De energieffektiva lägenheterna beräknas stå klara år 2018.

Mål: att området går minst plus minus noll med naturen

I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och forskare inom såväl arkitektur, teknik som social hållbarhet medverkar. Genom att skapa ett ramverk och en process för den här typen av projekt kan vi säkerställa att området går minst plus minus noll med naturen. Tillsammans med kommun, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och invånare har vi möjlighet att lyckas med det.

Bostadsrättsföreningen Viva – ett Positive Footprint Housing®-projekt

Pilotprojektet Brf Viva är ett fullskalelaboratorium som genomförs i terrängen mellan Dr Allards gata i Guldheden och Chalmers fotbollsplan. Här har vi analyserat och kartlagt markområdets ekosystem för att såväl skydda som att förnya naturkapitalet. Vår ambition med projektet är högsta möjliga när det gäller miljömässigt och socialt hållbar livsstil. Det handlar om allt ifrån energiproduktion, ekologi och energianvändning till arkitektur, materialval och byggmetoder. Men också om fastighetsförvaltning, färdmedel kring boendet och samverkan mellan människor. Målsättningen är att Brf Viva och dess 100 energieffektiva lägenheter ska stå klart 2018.

Innovativ Parkering - nya lösningar för parkering och mobilitet

Projektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm. Arbetet omfattar bland annat att utarbeta robusta avtalsformer för nya mobilitetstjänster som bilpool, lastcykelpooler och hantering av parkering på gatumark med mera vid nybyggnad av hus där bilparkering inte går att lösa eller där parkeringskostnaderna överstiger efterfrågan. Projektet arbetar efter principen med flexibla parkeringstal. 

Riksbyggen tillsammans med bland andra KTH, NCC och Stockholms stad genomför det omfattande projektet.

Klimatanpassning - vad behöver vi veta?

Tillsammans med Lunds universitet har vi ett stort projekt där vi ska kartlägga effekterna av ett förändrat klimat på alla Riksbyggens medlemsföreningar i landet. Ett syfte med projektet är att identifiera riskområden genom att samköra SMHI:s och Lantmäteriets data med Riksbyggens databas. Ett sådant underlag kan hjälpa till att skydda fastigheterna mot skyfall, översvämningar och andra skador.

Nationella och internationella samarbeten

En av Riksbyggens uppgifter är att samarbeta med och stödja internationell kooperation. Vi är medlemmar i internationella organisationer samt har tillsammans med HSB och Norske Boligbyggelag (NBBL) en person på plats i Bryssel.

Delaktiga i byggandet av hyresrätter genom Tornet Bostadsproduktion AB

2010 gick Riksbyggen in som delägare i det nystartade fastighetsbolaget Tornet Bostadsproduktion AB. Genom engagemanget i företaget är vi delaktiga i byggandet av hyresrätter på olika platser i landet. Tornet bygger och förvaltar fastigheter för att utveckla och behålla dem. 

KLOT - ett program för energiomställning av bostäder

Bostäderna i Sverige läcker energi. Om vi ska klara klimatmålen måste våra politiker satsa på att renovera en stor andel av bostadsbeståndet: KLOT står för "KLimat- Och Tillgänglighetsåtgärder" och kan ses som ett alternativ till nuvarande ROT-program som saknar klimatprofil och som bara kan utnyttjas av hushållen. KLOT är ett projekt där vi tillsammans med HSB arbetar för att skapa incitament för energieffektivisering och modernisering i svenska bostäder.

Sveby - Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader

Riksbyggen medfinansierar Sveby och deltar aktivt i arbetet med att ta fram, implementera och underhålla Svebys branschstandard för energi i byggnader. Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Krav på energianvändningen och redovisning av uppmätta värden kräver en standardiserad modell för överenskommelse om energianvändningen i en byggnad. Det är också ett viktigt hjälpmedel i en byggprocess där byggherre ställer skarpare krav på energianvändningen än att klara BBR-kraven. Utgångspunkt är ett avtal mellan Byggherre och Entreprenör.

Dokument och hjälpmedel är gratis att ladda ner från hemsidan och fria att använda i arbetet med att komma överens om och verifiera sin energianvändning. De är dock copyrightskyddade mot att användas utan hänvisning i andra rapporter, då krävs tillstånd från Sveby.

Nils Holgersson

Sedan tjugo år tillbaka utkommer rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Nils Holgersson-rapporten produceras av Avgiftsgruppen där Riksbyggen, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår.

Medlem i Sustainable Innovation

Riksbyggen är medlemmar i Föreningen för energieffektivisering som startade företaget Sustainable Innovation AB (Sust) 2008. Sustainable Innovation är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvuduppdraget är att driva utvecklingsprojekt inom energiområdet samt att bidra till informations- och kunskapsspridning med energieffektivisering som tema. Utgångspunkten för Sust är att förändringar i människors vardagsvanor får stora effekter och att de bäst åstadkoms genom ökat medvetande om hur energin används i kombination med nya tekniska lösningar för energianvändning.

Miljöbyggnad

Systemet Miljöbyggnad är byggt för svenska förhållanden och är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader i princip oavsett storlek. Miljöbyggnad fokuserar på tre huvudområden: energi, innemiljö och material. Sweden Green Building Council sköter hanteringen av Miljöbyggnad.

MABO - Miljöanpassad Avfallshantering för Boendesektorn

Syftet med MABO - Miljöanpassad Avfallshantering för Boendesektorn - är att verka för ett miljöanpassat, väl fungerande och kostnadseffektivt avfallshanteringssystem för flerbostadshus. Visionen är minskad miljöpåverkan genom att producenterna tar sitt ekonomiska och fysiska ansvar så att sopberget minskar, att verka för ett miljöanpassat kretsloppssamhälle samt stärka människors miljömedvetande och underlätta sorteringen av avfall.

Övriga deltagare i MABO är SABO, Fastighetsägarna, HSB och Hyresgästföreningen Riksförbundet.

International Co-operative Alliance

International Co-operative Alliance är en oberoende och fristående internationell organisation som har kooperativa organisationer från hela världen som medlemmar. Organisationens medlemmar är verksamma inom bland annat boende, lantbruk, bank, hälsa och fiskeri. Sekretariat ligger i Genève och den europeiska grenen COOP Europe har sitt kontor i Bryssel.

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening som arbetar framför allt med att främja kontakterna mellan anslutna organisationer, utbyte av erfarenheter och samordning av åtgärder, som är av gemensamt intresse. NBO arrangerar nordiska konferenser och seminarier för att diskutera och erhålla information om sådant som har samband med medlemsföretagens verksamhet. NBO arbetar även med andra frågor som opinionsbildning för att stärka det kooperativa och allmännyttiga bostadsbyggandet i de nordiska länderna.

NBO har medlemmar i Danmark, Island, Norge och Sverige. Medlemsorganisationerna organiserar allmännyttiga och kommunägda bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar.

CECODHAS Housing Europe

Riksbyggen är medlem i det europeiska nätverket CECODHAS. Namnet på nätverket är en förkortning för European social housing liason committee och är de europeiska kooperativa allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Där ingår 45 medlemmar i 19 länder med 4000 företag som förvaltar 25 miljoner bostäder. CECODHAS arbetar för att lyfta bostadsfrågorna på den europeiska agendan och främja medlemsorganisationernas intressen bland annat genom dialog med EUs institutioner. CECODHAS utvecklar även projekt och anordnar konferenser för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.