Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Stipendier för idéer om hållbara städer

Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Nu är det dags att söka stipendiet!

Vem kan söka?

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via din institution. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen.

Möjlighet finns att söka stipendiet två på varandra följande år för att möjliggöra ett längre sammanhängande arbete till exempel för en licentiatavhandling. Ny ansökan med rekommendation från handledare ska då lämnas in för det andra året. Fonden ser gärna att den får ta del av resultatet av det arbete som blir möjligt genom ett stipendium. 

Vad ska ansökan innehålla?

 1. Ansökan sker på ett särskilt ansökningsformulär
 2. Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (högst 5 A4 sidor) som ska innehålla:
 • ämne (problemområde som ska behandlas, kunskapsläge och nyhetsvärde)
 • syfte (projektets mål och målgrupper)
 • arbetsmetod
 • tidsplanering
 • budget
 • hur resultatet ska presenteras externt (avhandling, rapport, bok, seminarier etcetera)

      3. Till ansökan bifogas även en meritförteckning (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning, referenser samt uppgift vid vilken institution forskningen bedrivs.

Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i tre exemplar (ett original och två kopior), samt per e-post senast 31 januari 2018.

Ansökan insändes till: 

Riksbyggens Jubileumsfond
Riksbyggen
106 18 STOCKHOLM

samt till e-post: dengodastaden@riksbyggen.se

Vad prioriterar fonden?

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer och stadsmiljöer. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang. Fonden ser att ansökan inkluderar insatser för en populärvetenskaplig spridning av projektresultatet i en vidare krets.

Under 2018 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om: Boende för alla! Vilka möjligheter ger innovativa och kooperativa lösningar.

Fonden prioriterar inte personlig utbildning, personliga resor och inköp av utrustning. Fonden stödjer inte projekt där andra finansiärer ligger närmare till hands.

Ansökningsprocessen 2018

31 januari 2018 är sista dagen för ansökan om stipendier. Den som erhåller stipendium får meddelande om detta senast 1 april 2018. Stipendierna delas ut i samband med Riksbyggens fullmäktige 16 maj 2018. Därefter redovisas beslut om stipendiaterna här på riksbyggen.se.

För mer information om Riksbyggens Jubileumsfond, läs gärna vårt informationsblad eller kontakta oss på e-post: dengodastaden@riksbyggen.se

Om Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna.

Styrelsen har representanter både från Riksbyggen och forskningsvärlden och består för närvarande av följande personer:

 • Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggen (fondens ordförande)
 • Leif Linde, Riksbyggens vd
 • Anders Ax, Riksbyggens styrelse
 • Göran Cars, professor i Samhällsplanering och miljö
 • Mikael Norén, personalrepresentant
 • Filippa Drakander, Riksbyggens styrelse
 • Anna-Johanna Klasander, arkitekt SAR/MSA, professor
 • Cattis Carlén, Riksbyggen (fondens sekreterare)  

Stipendiater 2017:

1. Hållbara odlingsbäddar på takodling – 70 000 kr

Skapa långsiktigt hållbara odlingsbäddar genom odlingssubstrat som huvudsakligen består av biokol. Biokol är ett inert material och fungerar som en kolsänka och därför har stora miljömässiga fördelar gentemot torv som orsakar utsläpp av koldioxid och näringsämnen.

Stipendiat Love Bergquist är student vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp mellan 2015–2018 på kandidatprogrammet Trädgårdsingenjör – odling.

2. Fritidens potential för social inkludering: En pilotstudie om fritidsaktiviteter bland ungdomar i marginaliserade områden – 80 000 kr

Ungdomars uppväxtvillkor i utanförskapsområden har på senare tid rönt stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet, inte minst i spåren av oroligheter bland ungdomar runtom i landet. Med utgångspunkt i ungdomars egna erfarenheter och aktiviteter närmare undersöka hur fritiden spenderas och hur den blir en arena för meningsskapande bland ungdomar boende i ett område präglat av avancerad marginalitet.

Stipendiater Magnus Dahlstedt och Nedzad Mesic är professor Linköpings Universitet respektive doktorand vid Linköpings Universitet. Bägge vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

3. Praktiskt inriktad bok om hållbar stadsutveckling i befintlig bebyggelse – 200 000 kr

Boken handlar om hållbar stadsutveckling i befintliga stadsdelar och om hur förvaltningsprocessen kan bli en process för ökad hållbarhet. Boken vänder sig till fastighetsförvaltare/fastighetsägare men också till arkitekter, planerare, ideella organisationer och branschorganisationer.

Stipendiat Susanna Elfors är frilans och teknologi doktor i samhällsplanering och miljö vid Kungliga tekniska högskolan/Bagarmossen Resilience Centre.

4. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar – var ska alla bo? – 15 000 kr

Redan år 2024 förväntas Sveriges befolkning uppgå till 11 miljoner. Projektet ska undersöka hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar påverkar kommunernas handlande och vad det i sin tur får för konsekvenser på bostadsmarknaden i stort. Vilka konsekvenser får kommunernas tydligare bostadsförsörjningsansvar för bostadsförmedlingen, bostadsbyggandet och utnyttjandet av bostäder i det befintliga beståndet?

Stipendiater Lovisa Sjöstedt, Frida Olofsson är studenter vid Lunds tekniska högskola mellan 2012-2017, bägge med inriktning civilingenjör lantmäteriteknik.

5. Självbyggeri 2.0 – 60 000 kr

Med avstamp i den rika historia som självbyggerirörelsen i Stockholm har ska projektet undersöka hur, på vilka sätt, och vad som skulle krävas för att hjälpa enskilda husägare att utveckla sitt område. Ett föreslagande utvecklingsarbete ska ge konkreta bilder av vilken utveckling man kan få till stånd utifrån de boendes perspektiv.

Stipendiater Anna Sundman, Karin Kjellson och Magnus Björkman är arkitekter vid Theory Into Practice AB.

6. Solcellskollen – 138 000 kr

Utveckla en webbtjänst som syftar till att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att ta fram ett gediget underlag inför investeringar i solceller.

Stipendiater Erik Wallnér, Eric Ahlberg och John Martinsson är verksamma på Solcellskollen Sverige HB. Erik Wallnér är också miljösamordnare vid Chalmers, Eric Ahlberg är Systemutvecklare på Varvet och John Martinsson är masterstudent och systemutvecklare vid Chalmers.